جملات زیبای مشاهیر


در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.
 چارلی چاپلینراهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
 آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
و آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد .
  (( ارد  Orod ))این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است.
  لینکلنانسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد.
  ادکارآلن پوانسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد.
  رولنکلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا .
  ضرب المثل شرقیزمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد .
  (( ارد  Orod ))کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد.
  ضرب المثل آلمانینگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.
  ضرب المثل اسپانیائیبه همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن.
  شکسپیرعجله مباح نیست مگر در سه کار : یکی آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه میت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند .
 ویلیام تنچنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن.
  کانتتنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختار و اندیشه یار پیش رویمان است .
  (( ارد  Orod ))برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار.
  لردآدیبوریکسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند.
  مثل اسپانیولیکسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد.
  مثل فرانسوی
تو از جسم و فکر تشکیل شده ای.
  قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد.
  وین دایرهمه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند.
  مثل آلمانیآدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم .
  (( ارد  Orod ))میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست.
  شکسپیراشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند.
  توتلثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است.
  کنفوسیوساحساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک).
  (( رابینز  Robbins ))هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید .
  (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد .
  (( ارد  Orod ))آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟.
  ویلیام تناگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود .
 (( بزرگمهر  Bozorgmehr ))انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت.
  (( نیچه  Nietzsche ))اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید ، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است .
  ایبسنخوش بین باشید اما خوش بین دیر باور.
  ساموئل اسمایلزآنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود .
  (( ارد  Orod ))کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد.
  اسپانیولیزینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.
  افلاطونآنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد.
  دیمقراطیسدانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند .
  آنتوان چخوفخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم .
  آنتوان چخوفافکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه  بر تخت نشینان .
  (( ارد  Orod ))من ندای ملکوت را به شما معنا می کنم این صدا را می شنوم و آن را به صورت الیاف موسیقی به شما تحویل می دهم و به نظر من موسیقی حقیقی این است .
  بتهوون

/ 0 نظر / 41 بازدید