از زندگی چه میخواهیم؟

پسر و پدری داشتند در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به زمین افتاد و داد کشید: آآآی ی ی !! صدایی از دوردست آمد: آآآی ی ی!!  پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟
پاسخ شنید: کی هستی؟پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!
باز پاسخ شنید: ترسو!پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسرم، توجه کن... و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی!!!!!!!
پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدر توضیح داد: مردم می گویند این انعکاس کوه است ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی، زندگی عیناً به تو جواب می دهد.
هر چیزی را که بخواهی ، زندگی همان را به تو خواهد داد.

/ 0 نظر / 32 بازدید