مهارت ابراز وجود

یکی از عوامل مهم ارتباط بین فردی، توانایی یا ناتوانی شخص در ابراز وجود است و ابراز وجود باعث گرفتن حق خود و ابراز عقاید و احساسات و افکار خویش به طور مستقیم و صادقانه است. به نحوی، که در این حق خواهی و تکاپو برای رسیدن به خواسته های خود، حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود.
نقش صحیح فرد در این مهارت و در این موقعیت از آن جهت مهم تلقی می شود که با شناخت صحیح خویش و لزوم روابط موثر اجتماعی:
- شخص قادر به تشخیص حقوق و منافع خود می شود تا بر اساس آن عمل کند.
- بدون ترس و واهمه و بدون اضطراب بر حق خود پای فشارد.
- بتواند احساسات و عواطف واقعی خود را بیان کند.
- و در همه حال بدون فراموش کردن حق دیگران به مطالبه حق خود اقدام نماید.
فردی که تحت تأثیر تعلیمات عالمانه و آموزش های مناسب قرار می گیرد قادر به برقراری روابط موثر اجتماعی خواهد شد زیرا در سطوح بالاتر این ارتباط ها:
- افراد احساسات خود را نسبت به یک دیگر به راحتی ابراز می کنند.
- علاقه مند به حضور مأنوس خود در کنار یکدیگر خواهند بود.
- به رغبت ها، نیازها و علایق دوستان توجه خواهند نمود.
تا رابطه گرم تری بین آنان به وجود آید و روابط آنان دوام بیشتری یابد و این موفقیت جز در سایه ی همکاری های مشاوران امکان پذیر نخواهد بود.
انسان همواره نیازمند «بیان خویشتن» است. بیان خویشتن (چه به صورت کلامی و چه غیرکلامی). هنگامی موثر است که با فرهنگ، سنت ها و ارزش های جامعه، تناسب داشته باشد. این مهارت، مشتمل برابراز عقاید، امیال و حتی نیازها و ترس هاست. قدرت برقراری و حفظ روابط دوستانه، در بهداشت روان فردی و اجتماعی اشخاص تأثیر به سزایی دارد. در این زمینه، می توان حفظ روابط مطلوب، صمیمانه و همراه با مسئولیت با اعضای خانواده را نقطه ی آغاز کسب این مهارت تلقی کرد؛ زیرا خانواده تکیه گاه و حامی انسان در همه ی موقعیت هاست. پایان بخشیدن به یک ارتباط بین فردی به صورت سازنده و مفید نیز، بخش دیگری از واقعیت های زندگی است که آن نیز به تمرین و تجربه نیاز دارد.
بنابراین، به طور کلی ابراز وجود متشکل از هفت مهارت است که عبارتند از:
1. ابراز عقاید متفاوت.
2. تقاضای تغییر رفتارهای نامطلوب از دیگران.
3. رد درخواست نامعقول دیگران.
4. پذیرش کاستی های خود.
5. آغاز و ادامه تعاملات با دیگران.
6. ابراز احساسات مثبت.
7. ادای جملات متعارف در هنگام مواجهه یا جدا شدن از دیگران.
منبع:کتاب مهارتهای زندگی

/ 0 نظر / 61 بازدید