مولفه های جرات مندی

1-ابراز عقیده ی خود:

یعنی اینکه شهامت این را داشته باشیم در همه جا حتی در جمعی که همه ی افراد ان با ما مخالف هستند عقیده ی خود را بیان کنیم

2-تقاضای تغییر رفتارهای نا مطلوب دیگران:

اگر رفتاری را در کسی مشاهده کردید که شما را ازار میدهد با جرات و احترام فراوان از او بخواهید رفتارش را تغییردهد

 3-رد درخواست های غیر منطقی دیگران

 این حق شماست که به درخواست های دیگران که شما را به درد سر میاندازد نه بگویید شیه های مختلف نه گفتن را هم در پست های بعدی برایتان خواهم گذاشت

 4-ابراز احساسات مثبت و منفی خود :

این یکی از توانمندی های فردی است ودر بعضیها  قوی و در بعضی ها ضعیف است لازم نیست در دیگران احساس ترحم را برانگیزید فقط کاری کنید بفهمند که شما چه احساسی دارید

 5-آغاز و ادامه ی تعاملات اجتماعی

 وقتی در مجلسی تنها نشسته اید منتظر کسی نباشیدکه بیاید وبا شما سر حرف را باز کند خود شما میتوانید نفر اول باشید

 
6-پذیرش کاستی های خود

 وقتی انتقادی از شما میشود سریع عصبانی نشوید و از کوره در  نروید به جای عصبانی شدن کمی فکر کنید که ایا نظر انتقاد کننده وارد است یا خیر و اگر درست بود ان کاستی را رفع کنید

7-ابراز جملات متعارف در هنگام رویارویی یاجدا شدن از دیگران :

جملات متعارف مانند :سلام .احوال پرسی و ...است بعضی ها فقط میتوانند پاسخ این جملات را بدهند یعنی اگر کسی به انها سلام ندهد انها نیز سلام نخواهند داد

استفاده از این جملات و پاسخ مناسب به انها میتواند شما را در ادامه ی تعاملات اجتماعی کمک کند و شما را فردی خوش مشرب معرفی کند

 

 علاوه بر اینهافرد قاطع :

 

خوب گوش میکند

 

همیشه مودب است

 

مختصر و مفید سخن میگوید

 

گفت و گویی را که آغاز کرده ادامه میدهد

/ 0 نظر / 23 بازدید