حرف خودمانی

سازنده ترین کلمه گذشت .... آن را تمرین کن

پرمعنی ترین کلمه ما .... آن را به کار ببر

عمیق ترین کلمه عشق .... به آن ارج بنه

بی رحم ترین کلمه تنفر .... از بین ببرش

سرکش ترین کلمه هوس .... با آن بازی نکن

خودخواهانه ترین کلمه من .... از آن حذر کن

نا پایدار ترین کلمه خشم .... با آن را فرو ببر

بازدارنده ترین کلمه ترس .... با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه کار .... به آن بپرداز

پوچ ترین کلمه طمع .... آن را بکش

سازنده ترین کلمه صبر .... برای داشتنش دعا کن

روشن ترین کلمه امید .... به آن امیدوار باش

ضعیف ترین کلمه حسرت .... آن را نخور

توانا ترین کلمه دانش .... آن را فراگیر

محکم ترین کلمه پشتکار .... آن را داشته باش

سمی ترین کلمه غرور .... بشکنش

سست ترین کلمه شانس .... به امید آن نباش

شایع ترین کلمه شهرت .... دنبالش نرو

لطیف ترین کلمه لبخند .... آن را حفظ کن

حسرت انگیز ترین کلمه حسادت .... از آن فاصله بگیر

ضروری ترین کلمه تفاهم .... آن را ایجاد کن

اصلی ترین کلمه اطمینان .... به آن اعتماد کن

سالم ترین کلمه سلامتی .... به آن اهمیت بده

بی احساس ترین کلمه بی تفاوتی .... مراقب باش

دوستانه ترین کلمه رفاقت .... از آن سوء استفاده نکن

زیباترین کلمه راستی .... با آن رو راست باش

زشت ترین کلمه دو رویی .... یک رنگ باش

موقرترین کلمه احترام ..... برایش ارزش قایل شو

ویرانگر ترین کلمه تمسخر .... دوست داری با تو چنین کنند

آرام ترین کلمه آرامش .... به آن برس

دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت .... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود

عاقلانه ترین کلمه احتیاط .... حواست را جمع کن

سخت ترین کلمه غیر ممکن .... وجود ندارد

مخرب ترین کلمه شتابزدگی .... مواظب پل های پشت سرت باش

تاریک ترین کلمه نادانی .... آن را با نور علم روشن کن

کشنده ترین کلمه اضطراب .... آن را نادیده بگیر

صبور ترین کلمه انتظار .... منتظرش باش

بی ارزش ترین کلمه انتقام .... بگذار و بگذر

ارزشمند ترین کلمه بخشش .... سعی خود را بکن

قشنگ ترین کلمه خوشرویی .... راز زیبایی در آن نهفته است

تمیز ترین کلمه پاکیزگی .... اصلا سخت نیست

رساترین کلمه وفاداری .... سر عهدت بمان

تنهاترین کلمه گوشه گیری .... بدان که جمع همیشه بهتر از فرد است

محرک ترین کلمه هدفمندی .... زندگی بدون هدف روی آب است

هدفمند ترین کلمه موفقیت .... پس پیش به سوی آن

/ 0 نظر / 11 بازدید